Keprnický potok

Strategicky významná investice pro Jesenicko

Nedostatek vody v krajině a špatná kvalita pitné vody je globální problém, který trápí regiony napříč celým světem. A nelze očekávat, že se situace zlepší, spíš naopak. Zajistit pro náš region vydatný a zároveň kvalitní zdroj pitné vody je strategicky významný úkol, který se promítne do kvality života napříč dalšími generacemi. Naše hnutí se proto tomuto tématu dlouhodobě věnuje. V rámci volebního programu jsme avizovali, že budeme podporovat naplňování projektu Sucho 2015 a již v minulosti se nám povedlo prosadit a zrealizovat odkládanou modernizaci úpravny vody v Adolfovicích. Nyní se podařilo prosadit další významnou investiční akci – Vybudování nového vodního zdroje Keprnický potok a přiváděcí řád pro úpravnu vody Adolfovice. Je až s podivem, že tato zásadní investice s dlouhodobým dopadem na kvalitu života na Jesenicku, se obešla bez větší pozornosti.

Připojení Keprnického potoku

Nenahraditelným zdrojem pitné vody pro skupinový vodovod Jeseník-Mikulovice, je zásobována surovou vodou ze Šumného a Borového potoka. Na tomto vodním zdroji závisí zhruba 15.000 obyvatel regionu. Vydatnost potoků však kolísá, protože se jedná o povrchový zdroj vody, citlivý na výkyvy počasí a projevy klimatických změn. Negativně dopad mají okálové stavy po vydatných deštích, ale také stále častější a delší období sucha. Proto bylo rozhodnuto o vybudování třetího přivaděče a připojení Keprnického potoku. Ten se svým průměrným odběrem 7,5l/s doplní stávající dva zdroje a zajistí stabilitu v oblasti dodávek pitné vody na mnoho dalších let. Navýší se také akumulovaná zásoba vody. Stávající akumulace 2x180m3 bude posílena o dalších 1000m3 a navýší se tak na celkovou velikost 1360m3. V neposlední řadě, díky připojení třetího vodního zdroje, bude možné zahájit potřebnou obnovu prameniště Křížový vrch, jehož úplný výpadek během prací bez problémů vykompenzuje právě navýšená kapacita ÚV Adolfovice.

Ekonomika, financování a časový rámec

Celkové předpokládané náklady stavby činí 127 milionů korun, přičemž 70% nákladů (89 milionů Kč) pokryje dotace SFŽP v rámci výzvy č.26 Operačního programu životního prostředí 2021-2027. Zbylých 30% nákladů (38 milionů Kč) bude hrazeno z cizích úvěrových zdrojů s postupným čerpáním. Toto financování se pravděpodobně promítne do výše vodného a stočného, které by se mohlo v následujících letech zvýšit v rozmezí 1-5 Kč/m3. Doba realizace investiční akce je odhadována na 27 měsíců a zahájení stavby je plánováno léto roku 2023, v závislosti na vyhodnocení dotační žádosti.

S úctou
Tibor Macík