Neplatnost voleb aneb skandál se nekoná

V letošním 39. vydání JT bylo naše hnutí nepřímo obviněno z manipulace výsledků komunálních voleb v 10. okrsku, což nakonec vyústilo v podání návrhu na neplatnost voleb do Zastupitelstva města Jeseník ke Krajskému soudu v Ostravě. Jak jsme se mohli dočíst v rozsudku, návrh byl podán dvěma navrhovateli, Miroslavem Táborským a Miroslavem Chovancem, přičemž první z jmenovaných návrh neopatřil (?) podpisem, tudíž na jeho návrh nemohl soud přihlížet.

Důvody žádosti na neplatnost voleb

Z odůvodnění citujeme:

Navrhovatel uvedl, že byl ve volbách kandidátem volební strany Nezávislí – Jeseník, která ve volebním okrsku č. 10 získala významně nejméně hlasů v porovnání s ostatními volebními okrsky. Volební hlasy odevzdané ve volebním okrsku č. 10 přitom byly sečteny jako poslední, volební komise v tomto okrsku měla pouze minimální počet členů (6) a současně nejvíce vydaných obálek (518). Zbývající okrsky měly mezi 108 a 442 vydanými obálkami. Navrhovatel uvedl, že během průběžně zveřejňovaných výsledků hlasování měla jeho volební strana stabilně dva mandáty v zastupitelstvu města, v závěru však (po sečtení hlasů ve volebním okrsku č. 10) počet hlasů pro tuto stranu skokově klesl, v důsledku čehož jeden mandát (který by připadl navrhovateli) ztratila. Namísto toho připadl volební straně PRO Jeseník, která ve volebním okrsku č. 10 získala nejvyšší absolutní počet hlasů a ziskem mandátu významně posílila svoji pozici v zastupitelstvu a schopnost sestavit koalici. S ohledem na uvedené je navrhovatel přesvědčen o tom, že ve volebním okrsku č. 10 došlo k pochybení při sčítání hlasů a v jeho důsledku k porušení zákona ve smyslu § 60 zákona o obecních volbách, které mohlo hrubě ovlivnit výsledek hlasování. Krajský soud by měl proto podle navrhovatele hlasy ve volebním okrsku č. 10 přepočítat a prohlásit volbu ve volebním okrsku č. 10 za neplatnou.“

Nepřekvapivé zamítnutí žádosti

Návrh podaný dne 7.10.2022 soud jasně zamítl poměrně obratem dne 12.10.2022. Ve svém rozsáhlém odůvodnění mimo jiné uvádí že:

„...Navrhovatel sám tvrdí, že okrsková volební komise v okrsku č. 10 měla 6 členů, tj. minimální počet odpovídající citovanému ustanovení. Kumulace nízkého počtu členů okrskové komise a nejvyššího počtu vydaných obálek, tj. nejvyššího počtu aktivních voličů, je pak jen logickým důvodem toho, proč byly hlasy v daném volebním okrsku sečteny mezi posledními, tj. později než v okrscích, kde bylo vydáno obálek méně..."
„…Rozdíl šesti, resp. dvanácti procentních bodů u obou volebních stran rozhodně nepřináší pochybnost o správnosti počítání hlasů. Tvrzení navrhovatele, že volební strana PRO Jeseník získala ve volebním okrsku č. 10 nejvyšší absolutní počet hlasů (2 424), je sice pravdivé, avšak z tabulky současně vyplývá, že v tomtéž volebním okrsku získaly svůj nejvyšší absolutní počet hlasů i volební strany Jeseník srdcem (3 092) a volební strana hnutí ANO a ČSSD (2 265). V případě volební strany PRO Jeseník se tedy nejednalo o výjimečný jev a zisk vysokého počtu hlasů u řady volebních stran lze zjevně připsat zejména (v absolutních číslech) nejvyšší volební účasti v tomto volebním okrsku…“
„…Dále je třeba zdůraznit, že navrhovatel zcela pominul stěžejní úlohu okrskových volebních komisí, které jsou oprávněny a povinny dohlížet na zákonnost průběhu voleb a zjišťování jejich výsledků. Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, je oprávněna delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku … Pokud by členové volební komise měli jakékoliv pochyby o správnosti postupu jiných členů komise, lze důvodně očekávat, že by tyto výhrady uplatnili např. formou odepření podpisu zápisu o průběhu a výsledku hlasování s uvedením důvodů tohoto odepření. Z obsahu zápisu o průběhu voleb však nevyplývá, že by k takové události ve volebním okrsku č. 10 došlo.“

Celé znění rozsudku ke stažení zde.

Ustanovující zastupitelstvo tak může proběhnout v řádném termínu 20.10.2022.